top of page

Inspecció Tècnica dels Edificis nou decret 67/2015

Per tal de fomentar la conservació, el manteniment i la rehabilitació dels habitatges, el govern a aprovat el nou decret 67/2015 que consisteix en:

 

     · La nova normativa regula el llibre de l'edifici, obligatori per als propietaris d'habitatges, i introdueix la regulació del manual de l'habitatge, que    proporciona informació detallada de cada immoble al propietari i llogater.

 

     · Per primer cop els habitatges unifamiliars hauran de passar la inspecció tècnica.

 

     · S'amplia fins a 4 el tipus de deficiències de l'edifici ( lleus, importants, greus i molt greus ) i es preveu la possibilitat de denegar el certificat d'aptitud pels casos extrems, quan hi hagi un risc real per a la seguretat de les persones.

 

     · El decret garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat el contingut de totes les inspeccions que es realitzin.

 

El nou decret permetrà:

 

     · Dotar els propietaris d'edificis d'uns informes tècnics sobre l'estat de l'immoble que permetran ajudar a planificar revisions tècniques, a adoptar acords i provisions de fons per a les obres de rehabilitació.

 

     · Evitar possibles defectes de l'edifici en un futur, emetent recomanacions per al correcte manteniment i conservació.

 

     · Només en casos molt extrems, quan hi hagi un risc real per a la seguretat de les persones, denegar el certificat d'aptitud, d'acord amb la nova tipologia de deficiències que estableix el decret.

 

La norma estableix quen ha de ser el contingut de l'informe de la ITE, els terminis en què s'ha de passar, la qualificació de les deficiències i els organs competents per atorgar els certificat d'aptitut de l'edifici, que són l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat i les administracions locals que hagin aprovat programes o ordenances locals referents al tema.

 

Terminis per passar la ITE: en funcio de l'anitguitat i la tipologia de l'edifici.

 

Edifici Plurifamiliar

 

Antiguitat del edfici entre 1951 i 1960 ha de passar la ITE abans del 31 de desembre de 2015

Antiguitat del edifici entre 1961 i 1971 ha de passar la ITE abans del 31 de desembre de 2016

Antiguitat del edifici a partir del 1971 haurà de passar la ITE a l'any que compleixi 45 anys d'antiguitat

 

*els edificis anteriors a 1951 ha haurien d'haver passat la inspecció tècnica

 

Edifici Unifamiliar

 

Antiguitat del edifici anterior a 1900 ha de passar la ITE abans del 31 de desembre de 2016

Antiguitat del edifici entre 1901 i 1930 ha de passar la ITE abans del 31 de desembre de 2017

Antiguitat del edifici entre 1931 i 1950 ha de passar la ITE abans del 31 de desembre de 2018

Antiguitat del edifici entre 1951 i 1960 ha de passar la ITE abans del 31 de desembre de 2019

Antiguitat del edifici entre 1961 i 1975 ha de passar la ITE abans del 31 de desembre de 2020

Antiguitat del edifici a partir de 1975 ha de passar la ITE l'any que compleixi 45 anys d'antiguitat

 

*els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via pública o finques veïnes queden exclosos de l'obligació. Aquells edificis unifamiliars que tinguin cèdula d'habitabilitat vigent també en queden exclosos fins que caduqui la cèdula d'habitabilitat vigent.

 

Tipologia de deficiències

 

El decret vigent fins ara només podia qualificar l'edifici amb deficiencies "greus" o "lleus". La nova regulació introdueix fins a 4 nivells per possibilitar un major detall.

 

- Molt greus.  Les deficiències que pel seu abast representen un perill imminent i generalitzat per a l'estabilitat de l'edifici i la seguretat de les persones i que requereixien una intervenció immediata.

 

- Greus.  Les que per la seva incidència representen un ris imminent per a l'estabilitat o seguretat de determinats elements de l'edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones i que requereixen l'adopció de mesures cautelars.

 

Importants.  Les que malgrat no representar un risc imminent ni per a l'estabilitat de l'edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.

 

- Lleus.  Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar l'agreujament o l'aparició de noves deficiències.

 

Certificat d'aptitud de l'edifici i vigència

 

· De 10 anys si l'edifici no presenta deficiències o si són lleus.

· De 6 anys, amb caràcter provisional, si l'edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s'han realitzat les obres de reparació.

· De 3 anys, amb caràcter cautelar si l'edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s'han realitzat les obres de reparació.

· Es denegarà el certificat d'aptitud en el cas que l'edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s'hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns.

 

Programa de Reahabilitació

 

Un cop obtingut el certificat d'aptitud de l'edifici de l'edifici, els propietaris hauran d'aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d'un fons de reserva que garanteix la seva execució. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diferents fases atenent la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de comptar amb la supervisió d'un tècnic qualificat.

bottom of page